sâmbătă, 14 mai 2011

Statutul Asociatiei de Proprietari Blocul 20 B1 - 2011

STATUTUL
Asociaţiei de Proprietari
Blocul 20 B1

CAPITOLUL 1
Denumirea, forma juridica, obiectul de activitate, sediul, durata si membrii asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 1- Denumirea asociatiei de proprietari
Denumirea asociatiei de proprietari este ,,Asociaţia de Proprietari blocul 20 B 1”.

ARTICOLUL 2 - Forma juridica a asociatiei de proprietari
(1) Asociatia de Proprietari blocul 20 B1 este persoana juridica romana de drept privat, nonprofit (fara scopuri patrimoniale), constituita in baza prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 230/2007 privind organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si Hotararea 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari
(2) Asociatia de proprietari isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut. Asociatia de proprietari are stampila proprie.

ARTICOLUL 3 - Obiectul de activitate
(1) Asociatia de proprietari are ca obiect de activitate asigurarea conditiilor de functionare normala, atat a apartamentelor aflate in proprietate exclusiva, cat si a spatiilor constructiilor si instalatiilor, aflate in proprietate comuna indivizibila, aferenta condominiului.
(2) In scopul realizarii obiectului sau de activitate asociatia de proprietari are urmatoarele atributii principale:
a) incheie contracte cu furnizorii de produse si de servicii si isi asuma obligatii in nume propriu si in numele proprietarilor;
b) angajeaza si, dupa caz, suspenda din functie administratorul proprietatii comune indivize si personalul necesar bunei gospodariri a acestei proprietati;
c) reglementeaza folosirea, intretinerea, repararea, inlocuirea si modificarea proprietatii comune;
d) adopta si amendeaza bugetul de venituri si cheltuieli, precum si fondul de rulment; asigura calcularea si incasarea cotelor obisnuite si speciale pentru cheltuieli comune de la proprietari; impune penalizari pentru intarzierea la plata cotelor de intretinere;
e) adopta sau amendeaza decizii, reguli sau regulamente;
f) initiaza si apara in procese, in nume propriu si/sau al asociatilor, interesele comune legate de cladire;
g) exercita si alte atributii care i-au fost conferite prin acordul de asociere sau prin votul asociatilor.
(3) Pentru furnizarea unor servicii necesare realizarii obiectului sau de activitate asociatia de proprietari poate angaja persoane fizice sau juridice specializate, din cadrul asociatiei si/sau din afara acesteia. Personalul necesar bunei gospodariri a proprietatii comune din cladire poate fi angajat prin contract individual de munca sau prin conventie civila de prestari de servicii, conform celor ce se stabilesc prin negociere.

ARTICOLUL 4 - Sediul asociatiei
Sediul Asociatiei de Proprietari blocul 20 B 1, este in Romania, localitatea Bucureşti, str. Bogdan Gheorghe Tudor, nr. 4, sectorul 3.

ARTICOLUL 5 - Durata asociatiei de proprietari. Durata asociatiei de proprietari este nelimitata.

ARTICOLUL 6 - Membrii asociatiei de proprietari
Membrii asociatiei de proprietari sunt toti proprietarii, persoane fizice sau juridice, detinatori ai uneia sau mai multor locuinte din condominiu, care au semnat acordul de asociere, prezentati in anexa.

CAPITOLUL 2
Patrimoniul asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 7
(1) Patrimoniul asociatiei de proprietari este format din:
a) mijloace banesti, in valoare de ................. lei, ce reprezinta: fond de rulment, fond de reparatii, penalizari incasate, dobanzi CEC Bank, care pot fi majorate sau reduse in urma hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, cu respectarea prevederilor legale.
Majorarea acestor fonduri se poate face numai prin varsarea de lichiditati;
b) mijloace materiale: scule, dispozitive, utilaje si mijloace fixe necesare in administrarea proprietatii comune, evidentiate in Registrul de inventar al asociatiei.
(2) Mijloacele banesti ale asociatiei de proprietari sunt alcatuite din fondurile constituite la infiintarea asociatiei, din sumele prevazute si incasate conform listelor lunare de plata a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile asociatiei, care reprezinta contravaloarea facturilor sau actelor de plata, precum si din alte venituri ale asociatiei (penalizari şi dobânzi bancare).
Asociatia de proprietari are unul sau mai multe conturi la unitatea bancara C.E.C. Bank, Comitetul Executiv poate alege justificat o altă unitate bancară .
(3) Necesitatea constituirii fondului de rulment este determinata de modul de intocmire a listei lunare de plata, termenul de plata a cotelor de contributie si sistemul de penalizari al asociatiei de proprietari si al furnizorilor de servicii.
(4) Fondul de rulment se calculeaza pentru fiecare proprietar in functie de numarul de persoane inregistrate in cartea de imobil si de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna, dupa natura serviciului facturat precum şi după modul de repartizare a consumurilor aferente facturilor.
(5) Valoarea fondului de rulment va fi egala cu suma corespunzatoare acoperirii cheltuielilor lunare, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, dintr-un an calendaristic.
(6) În conditii de instabilitate economica (majurarea facturilor), fondul de rulment se actualizeaza periodic prin depunerea de catre fiecare proprietar a unei sume reprezentand diferenta dintre valoarea existenta si cea necesara acoperirii cheltuielilor lunare ale asociatiei de proprietari, corespunzatoare fiecarui proprietar.
(7) Fiecare proprietar va beneficia de propriul fond de rulment pentru acoperirea cheltuielilor curente.
(8) Fondul de rulment constituit se utilizeaza numai pentru plata facturilor curente, aferente consumurilor lunii anterioare. Dupa plata facturilor curente fondul de rulment se reintregeste lunar prin incasarea cotelor de contributie afisate pe lista de plata a lunii in curs.
(9) In perioadele in care valoarea fondului de rulment este mai mare decat volumul cheltuielilor, diferenta devine depozit bancar purtator de dobanda.
(10) Fondul de rulment se incaseaza distinct fata de cota de contributie lunara.
(11) Fondul de rulment se restituie in intregime respectivului proprietar, in momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, numai după achitarea tuturor cheltuielilor faţă de asociaţie (facturi sau alte cheltuieli nerepartizate în ultima listă afişată, urmand ca viitorul proprietar, sa achite fondul de rulment, înaintea primei liste de plată, corespunzator cheltuielilor aferente lui).
Pentru neplata la termenul legal a fondului de rulment se va aplica penalizarile stabilite conform Sistemului de penalizari aplicat in cadrul asociatiei.
(12) Fondul de reparatii se constituie prin depunerea lunara a unei sume propuse de Comitetul Executiv si aprobate de Adunarea Generala a Proprietarilor cu ocazia aprobarii bugetului asociatiei, proportional cu cota-parte indiviză.
(13) Dupa efectuarea reparatiilor, fondul de reparatii se reintregeste lunar prin contributia fiecarui proprietar şi se constituie intr-un depozit bancar, urmand a fi incluse in bugetul anual urmator.
(14) In momentul pierderii calitatii de membru al asociatiei de proprietari, fondul de reparatii nu se restituie, fiind alimentat în continuare de viitorul proprietar.
Pentru neplata la termenul legal a fondului de reparatii se va aplica penalizarile stabilite conform Sistemului propriu de penalizari aplicat in cadrul asiciatiei.
(15) Fondurile special constituite si alte fonduri au acelasi regim ca si fondul de reparatii.
(16) Mijloacele materiale se compun din: mobilier, unelte, utilaje, materiale pentru curatenie (în cazul in care curaţenia este asigurată de personal angajat şi nu prin sociatate specializată) si iluminat, consumabile necesare desfasurarii activitatilor in cadrul asociatiei de proprietari si altele asemenea.
(17) Mijloacele materiale se dobandesc prin cumparare sau prin donatie. Sumele necesare pentru cumpararea mijloacelor materiale, altele decat cele care sunt cuprinse in cheltuielile administrative, se obtin prin contributia proprietarilor, proportional cu cota-parte din proprietatea comuna.
ARTICOLUL 8
(1) Patrimoniul asociatiei de proprietari poate proveni si din donatii si sponsorizari.
(2) Apartamentele cumparate de asociatia de proprietari, vor face parte din patrimoniul asociatiei.
ARTICOLUL 9
(1) Gestionarea patrimoniului, precum si activitatea financiar-contabila se exercita fie de administratorul angajat, fie de persoane fizice sau juridice, asociatii ori agenti economici specializati. Comitetul Executiv va stabili cum se va face administrarea, in functie de pregatirea profesionala a membrilor asociatiei care doresc să se implice în activitatea de administrare.
(2) Controlul gestiunii patrimoniului, precum si al activitatii financiar-contabile se exercita de Comitetul Executiv al asociatiei de proprietari, prin comisia de cenzori sau cenzorul, persoana fizică/juridică, stabilită de Comitetul Executiv.

ARTICOLUL 10
Patrimoniul asociatiei de proprietari nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale asociatilor.

CAPITOLUL 3 Structura organizatorica

ARTICOLUL 11 - Adunarea generala
(1) Asociatia de proprietari este condusa de adunarea generala care se intruneste cel putin o data in fiecare an calendaristic, in primul trimestru, ocazie cu care se adopta bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de reparatii propus de Comitetul Executiv, de asemenea se aprobă descărcarea de gestiune la propunerea cenzorului (comisiei de cenzori), în condiţiile legii.
(2) Intrunirea adunarii generale va fi anuntata in scris prin afisare la loc vizibil, cu cel putin 7 zile inainte de data convocarii si prin convocator semnat de majoritatea proprietarilor. In cazul in care aprobarile se dau pe baza de semnatura, pe tabel nominal, nu mai este necesara anuntarea la avizier.
(3) Pentru ca hotararile adunarii generale sa fie valabile, este necesara prezenta/votul prin semnatura a majoritatii membrilor asociati, personal sau prin reprezentant.
(4) In cazul in care cvorumul nu este intrunit, adunarea generala va fi reconvocata la o data ulterioara, la maxim 10 zile de la prima convocare, cand proprietarii prezenti pot hotari, cu majoritate de voturi, asupra problemelor inscrise pe ordinea de zi, indiferent de cvorum.
(6) Hotararile adunarii generale privind modificarea statutului şi/sau acordului de asociere, ori perceperea unei sume speciale destinate achitarii cheltuielilor comune neprevazute in buget, dar necesare, se adopta cu votul/semnatura, a minim 2/3 din numarul membrilor asociatiei de proprietari. Hotărârile putând fi luate pe bază de semnătură ţinând cont de faptul ca nu se prezinta majoritatea proprietarilor.
(7) Votul fiecarui proprietar are o pondere egala cu cota-parte din proprietatea comuna. Proprietarul poate fi reprezentat de un membru al familiei sau de un alt reprezentant care are o imputernicire semnata de proprietarul in numele caruia voteaza. Un membru al asociatiei de proprietari poate reprezenta pe oricare membru absent si oricati proprietari, prin imputernicire scrisa si semnată. In cazul egalitatii de voturi, votul presedintelui asociaţiei este decisiv.
(8) Daca o hotarare a asociatiei de proprietari este contrara legii sau acordului de asociere, ori este de natura sa produca daune considerabile intereselor unei minoritati a proprietarilor, orice membru al asociaţiei de proprietari, poate initia actiune in justitie impotriva respectivei hotarari, in termen de 45 zile de la adoptarea acesteia. Actiunea in justitie nu intrerupe aplicarea hotarârii, decat atunci cand instanta hotaraste suspendarea aplicarii deciziei respective.
(9) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
a) aproba darea de seama anuala asupra activitatii Comitetului Executiv al asociatiei de proprietari, raportul comisiei de cenzori, acordand anual descarcarea de gestiune Comitetului Executiv si celui care exercita administrarea condominiului, in masura in care cei in cauza nu se fac vinovati de lipsuri in gestiune sau de alte fapte care implica raspunderi materiale ori penale; adopta si amendeaza bugetele de venituri si cheltuieli; valideaza rectificari ale bugetului de venituri si cheltuieli, operate de Comitetul Executiv;
b) adopta sau amendeaza deciziile, regulile si regulamentele asociatiei de proprietari;
c) hotaraste cu majoritate de voturi din numarul membrilor prezenti asupra necesitatii constituirii fondului de rulment, fondului de reparatii si a altor fonduri speciale, in conditiile legii;
d) hotaraste cu acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor asociati modificarile ulterioare ale Statutului asociatiei de proprietari si/sau ale acordului de asociere; Hotărârile putând fi luate pe bază de semnătură ţinând cont de faptul ca nu se prezinta majoritatea proprietarilor.
e) hotaraste asupra: naturii si volumului mijloacelor materiale si banesti necesare desfasurarii activitatii asociatiei de proprietari; modului de folosire a mijloacelor banesti, sumele pana la care Comitetul Executiv poate angaja cheltuieli in numele asociatiei de proprietari, care nu pot depăşi cu 50% valoarea fondului de reparaţii stabilit cu ocazia aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli; limita maxima a plafonului de casa va fi cea stabilita de legislatie;
f) hotaraste modul de asigurare a administrarii condominiului de catre o persoana fizica sau juridica, activitate delegată Comitetului Executiv;
g) hotaraste volumul serviciilor necesare a fi efectuate pentru buna functionare a condominiului;
h) hotaraste asupra cuantumului salariilor, indemnizatiilor si premiilor pentru personalul angajat cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii, membri sau nemembri ai asociatiei de proprietari si asupra valorii de contractare (procent, criterii si altele asemenea) si in cazul in care managementul cladirii este asigurat de persoane juridice (activitate delegata Comitetului Executiv); hotaraste care dintre functiile din structura organizatorica a asociatiei de proprietari pot fi salarizate (presedintele si cenzorul pe baza de mandat, precum si administratorul, cu conventie/contract); Comitetul Executiv poate majora sau diminua salariile/indemnizatiiile, cu maxim 25% pe an; primele acordate de Comitetul Executiv odată pe an la sfârşit, nu pot depăşi 75% din valoarea salariului/ indemnizatiei persoanei premiate si numai daca activitatea a fost desfasurata cu respectarea prevederilor legale si deciziilor Comitetului Executiv;
i) hotaraste asupra acordarii unor drepturi banesti membrilor asociatiei de proprietari, alesi sau nu in structura organizatorica a asociatiei, care desfasoara activitati lucrative folositoare acesteia;
j) hotaraste asupra duratei celor care locuiesc temporar, veniti in vizita sau care presteaza activitati gospodaresti in timpul zilei, precum si asupra perioadei de la care proprietarii, respectiv chiriasii, pot solicita in scris scutirea de la plata cheltuielilor pe persoana; cererile de scoatere de la intretinere se depun in primele 10 zile ale lunii pentru care se solicita; cererea nu se face pentru o perioada mai mare de trei luni, in afara de plecarea pe o perioada nedeterminata; cererea va fi semnata de proprietar sau de persoana care o reprezinta legal, in baza unei imputerniciri semnate de proprietar; persoanele care vin in vizita si locuiesc minim 15 zile din luna vor fi trecute la intretinere; persoanele stabile ( proprietar, coproprietar, concubin, copiii proprietarilor), vor fi trecute la intretinere daca locuiesc intre 1 si 30 de zile);
k) numarul membrilor Comitetului Executiv este de trei, mandatul acestora este de trei ani, la fel si numarul membrilor comisiei de cenzori este de trei si durata mandatului acestora este de trei ani; in cazul plecarii unui membru ales din diferite motive, demisie, imposibilitatea participarii la activitatile pentru care a fost ales, refuzul semnarii documentelor intocmite de organul din care face parte, etc, ceilalti doi membrii aleg un inlocuitor din membrii asociatiei, fara convocarea adunarii generale, care va activa pana la expirarea mandatului organelor alese, putând fi invalidat si schimbat de adunarea generala;
l) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, Comitetul Executiv al asociatiei, validandu-l dintre acestia pe presedinte, acesta va fi cel care obtine cele mai multe voturi sau daca nu doreste sa ocupe aceasta functie, membrii comitetului ales vor stabili detinatorul functiei respective;
m) alege, dintre membrii asociatiei de proprietari, comisia de cenzori sau hotaraste delegarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii ori agenti economici specializati, pe baza de contract (activitate delegata Comitetului Executiv, in cazul cenzorului persoana fizica sau juridica);
n) revoca, atunci cand este cazul, oricare dintre membrii Comitetului Executiv sau ai comisiei de cenzori, alegand un succesor pentru ocuparea locului vacant, prin votul majoritatii simple a celor prezenti;
o) hotaraste termenul si forma de plata a cotelor de contributie a membrilor asociatiei de proprietari, ( termenul de plata este de 20 de zile de la afisarea listei, plata ce se va face numai la administratorul asociatiei);
p) valideaza Sistemul de propriu de penalizari stabilit de Comitetul Executiv al asociatiei de proprietari si aprobat de Adunarea Generala;
Sistem propriu de penalizari:
- Data scadenta a listei lunare de plată se stabileşte la 20 de zile calendaristice de la afişare, dată consemnată pe fiecare listă.
- Data de la care se aplică penalizări este prima zi după 30 de zile calendaristice de la data scadentă a listei de plată .
- Se penalizează orice sumă restantă: cota de contribuţie la cheltuielile asociaţiei, toate cheltuielile ce revin lunar proprietarului, cota-parte din reparaţii, sumele restante pentru constituirea sau actualizarea fondului de reparaţii, sumele restante la constituirea sau actualizarea fondului de rulment , sumele restante la constituirea sau actualizarea altor fonduri legal constituite, etc.
- Procentul aplicat în calculul penalizărilor este de 0,2 % pentru fiecare zi de întârziere;
- Valoarea penalizării nu poate depăşi valoarea restanţei asupra căreia a fost aplicată penalizarea;
- Nu se aplică penalizare la penalizare;
- Sumele încasate drept penalizări constituie fondul de penalizări din care se achită penalizările facturate de furnizori. După achitarea penalizărilor la furnizori, daca este cazul, sumele rămase în fondul de penalizări se utilizează numai pentru lucrări de reparaţii şi întreţinere asupra părţilor de construcţie şi instalaţiilor aflate în proprietatea comuna;
- Pentru proprietarii cu mari probleme sociale, Comitetul Executiv poate stabili măsuri de ajutorare, în sensul amânării plăţii penalizărilor, a suspendării calculării acestora pe termen scurt, la cererea si cu angajament scris din partea restanţierului de achitare a restanţelor, la anumite termene stabilite clar. Angajamentul nerespectat va conduce la calcularea penalizarilor şi pentru perioada de suspendare;

r) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra necesitatii angajarii de credite bancare pentru indeplinirea scopurilor asociatiei de proprietari si modul de garantare a acestora;
s) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari asupra participarii cu capital la constituirea de agenti economici; de asemenea, hotaraste cu acelasi numar de voturi, asupra cumpararii de apartamente din cadrul condominiului, de la persoane fizice sau juridice, membre ale asociatiei de proprietari, in scopul eficientizarii activitatii acesteia; hotaraste destinatia spatiilor cumparate sau preluate de asociatia de proprietari;
t) hotaraste cu votul tuturor membrilor asociatiei de proprietari preluarea in administrare, concesiune sau inchiriere a terenurilor aferente condominiului;
u) adopta masuri sau programe sociale privind ajutorarea familiilor nevoiase, membre ale asociatiei de proprietari, pe perioade limitate; adopta programe de instruire si constientizare a proprietarilor asupra importantei folosirii rationale a utilitatilor (apa, caldura, curent electric, gaze naturale si altele asemenea); in baza unei solicitari scrise a membrilor aflati in nevoie, pe baza de tabel nominal se va supune la vot ( majoritate simpla) propunerea Comitetului Executiv, cu privire la ajutorul propus, forma lui, cât şi perioada de acordare;
v) hotaraste cu votul a doua treimi dintre membrii asociatiei de proprietari schimbarea instalatiilor comune precum: incalzirea centrala, boilerele cu apa calda, rezervoarele cu apa, lifturile si alte dotari de amploare similara, hotararea se poate lua pe baza de semnatura;
x) adopta masuri privind conditiile ce trebuie indeplinite de detinatorii de animale de casa din cadrul condominiului, (activitate delegata Comitetului Executiv);
ARTICOLUL 12 - Comitetul Executiv
(1) Autoritatea de a stabili directiile privind functionalitatea si administrarea condominiului este delegata de catre asociatia de proprietari catre Comitetul Executiv al asociatiei.
(2) Comitetul Executiv va actiona in numele proprietarilor in ceea ce priveste administrarea si functionalitatea condominiului, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv acestora.
(3) Comitetul Executiv se va intruni de cel putin 4 ori pe an; numarul membrilor ce formeaza Comitetul Executiv stabilit de adunarea generala a asociatiei de proprietari, va fi un numar impar si acesta este de 3 membri; mandatul acestora este de 3 ani.
(4) Comitetul Executiv va fi condus de un presedinte care va fi desemnat in persoana celui care intruneste cel mai mare numar de voturi sau in cazul refuzului, de un alt membru din cei alesi, stabilit de comitet.
(5) Presedintele asociatiei de proprietari va fi si presedintele Comitetului Executiv.
(6) Atributiile Comitetului Executiv sunt:
a) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a asociatiei de proprietari, executa bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari si intocmeste proiectul bugetului pentru anul urmator; prezinta dari de seama asupra activitatii desfasurate, precum si propuneri de masuri pentru imbunatatirea acesteia; in situatii exceptionale, hotaraste rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in prima adunare generala validandu-se aceasta rectificare; convoaca adunarea generala a asociatiei de proprietari in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie;
b) raspunde de ingrijirea, pastrarea in bune conditii si supravegherea utilitatilor condominiului, spatiilor comune si instalatiilor, angajarea personalului se face cu contract individual de munca sau cu conventie civila de prestari de servicii, prin negociere;
c) analizeaza oferte si negociaza contracte, in cazul in care administrarea condominiului partial sau total va fi asigurata de persoane juridice (societati comerciale, institutii specializate, asociatii);
d) raspunde de incasarea lunara a cotelor de contributie de la proprietari, incasare ce se va face in fiecare miercuri intre orele 18-19, la administratia blocului (et. 3/4), ocazie cu care membrii asociatiei pot depune cereri si primi raspunsuri, de asemenea vor primi explicatii cu privire la administrarea asociatiei; emite somatii catre restantierii care depasesc termenul de plata, respectiv 90 de zile; rezolva contestatiile proprietarilor cu privire la cuantumul cotelor de contributie, lista fiind refacuta numai daca diferenta este mai mare de 10%, in caz contrar diferenta va fi operata in lista din luna urmatoare, contestatarul platind suma din lista; in cazul constatarii unor diferente, administratorul va prezenta cenzorului o nota explicativa, in baza careia se va intocmi un proces verbal de cenzor (comisia de cenzori);
e) urmareste, in conditiile legii, recuperarea pagubelor produse asociatiei de proprietari, in cazul persoanelor angajate, in mod corespunzator, conform dispozitiilor Codului muncii; in cazul neidentificarii persoanelor vinovate, da dispozitii de reparare din contul asociatiei de proprietari, in conditiile legii; deciziile se iau numai la propunerea scrisa a comisiei de cenzori;
f) negociaza contracte cu persoane fizice sau juridice, membre sau nemembre ale asociatiei de proprietari, pentru inchirierea ori intrebuintarea unor elemente sau suprafete din proprietatea comuna. Elementele proprietatii comune sunt prevazute in acordul de asociere;
g) dispune ca managementul de proprietate si managementul financiar, inclusiv atributiile comisiei de cenzori, sa fie preluate, pe baza de contract, de catre persoane fizice sau juridice;
h) hotaraste necesitatea efectuarii operatiunilor de verificare si control asupra modului de gestionare a bunurilor asociatiei de proprietari;
i) instiinteaza proprietarii despre necesitatea efectuarii reparatiilor la partile si instalatiile comune ale cladirii ( numai in cazul in care lucrarile nu sunt cuprinse in Planul de reparatii); avizeaza inceperea, intr-o ordine de prioritati, a lucrarilor de reparatii, prin presedintele asociatiei;
j) da dispozitii de realizare a unui sistem propriu de protejare a bunurilor asociatiei de proprietari, de securitate a cladirii, a proprietatii (paza proprie/firma specializata, supraveghere video, etc.);
k) propune adunarii generale crearea unor fonduri speciale necesare pentru buna functionare si dezvoltare a cladirii, precum si pentru crearea unei ambiante placute pentru petrecerea timpului liber in cadrul condominiului de catre proprietarii membri/locatarii asociatiei; se ocupa de procurarea si completarea la zi a cartii tehnice a constructiei;
l) imputerniceste administratorul pentru a putea efectua verificari privind: situatia reparatiilor la instalatiile proprietate comuna, inlaturarea pierderilor de apa datorate instalatiilor pe verticala sau pe orizontala defecte ori a altor pierderi in instalatiile interioare, care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor, in functie de prevederile contractuale cu furnizorii, asigurarea unei igiene corespunzatoare, sugerand, cand este cazul, proprietarilor efectuarea de dezinsectii, dezinfectii, deratizari asupra proprietatii individuale si rezolvarea altor probleme; urmareste ca iarna aleile si trotuarele sa fie deszapezite(date cu sare sa nu alunece locatarii) si vara spalarea acestora sa se efectueze conform dispozitiilor legale (zilnic); citirea contoarelor individuale, intocmirea situatiilor pe asociatie conform facturilor emise de furnizori, verificarea indexurilor contoarelor generale se va face de persoana desemnata;
m) participa la receptia tuturor lucrarilor angajate de asociatia de proprietari pentru reparatii asupra proprietatii comune, precum si a altor lucrari;
n) stabileste modul de reactualizare a fondului de rulment, la propunerea scrisa a administratorului, daca este cazul;
o) hotaraste asupra managementului financiar al asociatiei de proprietari, data afisarii listei de plata, formatul si caracteristicile listei de plata, care va fi in conformitate cu tipizatul cod 14-6-28, ce va fi actualizat, afisat pe data de 20 ale fiecarei luni sau pe o data stablita in funtie de data ultimei facturi; stabileste si supune validarii adunarii generale a asociatiei de proprietari sistemul de penalizari pentru neplata cotelor lunare de contributie ; procentul de penalizare este de 0,2% pe zi si se calculeaza conform legislatiei in vigoare;
p) hotaraste actionarea in justitie a proprietarilor vinovati de neplata cotelor lunare de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv cele neprevazute, timp de mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit; actionarea in justitie se va face de Comitetul Executiv prin persoana anume desemnata sau prin avocat ales de Comitetul Executiv, recuperarea cheltuielilor cu avocatul se va face de la persoana restantiera la cotele de intretinere;
r) hotaraste actionarea in justitie a celor ce se fac vinovati de incalcarea prevederilor contractuale pe care asociatia de proprietari le-a angajat, in cazul in care nu se gasesc solutii de rezolvare prin conciliere; actionarea in justitie se va face de Comitetul Executiv sau prin avocat, recuperarea cheltuielilor cu avocatul se va face de la persoana vinovata;
s) asigura conditiile necesare securitatii si igienei in procesul muncii, precum si masuri de prevenire si stingere a incendiilor, conform prevederilor legale;
t) supune aprobarii adunarii generale a asociatiei de proprietari cu privire la transformarea suprafetelor apartamentelor in spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta sau cu privire la modificarea destinatiei suprafetelor deja transformate, tinand cont de respectarea de catre solicitant a prevederilor statutului si a legilor; Daca in urma acestor transformari activitatea ce urmeaza sa se desfasoare implica cheltuieli suplimentare pentru asociatie, negociaza si incheie anual o conventie cu proprietarul/proprietarii;
u) hotaraste societatea bancara la care asociatia de proprietari isi va deschide unul sau mai multe conturi, aceasta va fi CEC Bank, comitetul putand alege justificat o alta unitate bancara;
v) propune adunarii generale a asociatiei de proprietari masuri si solutii cu privire la dezvoltarea condominiului si eficientizarea activitatii asociatiei de proprietari, modificari ale statutului, participari cu capital, cumparari sau inchirieri de spatii, concesionari de terenuri, contractari de credite, asigurari si altele asemenea, in conditiile art. 11 alin. (9) lit. s);
x) raspunde tuturor intrebarilor si solicitarilor facute in scris, venite de la proprietari, membrii ai asociatiei in termen de 10 zile de la primire; cererile pot fi trimise prin posta sau direct la administratie, in ziua de incasare a cotelor de intretinere, precum si la cutia de scrisori (administratie), de la parterul blocului;
(7) Asociatia de proprietari, prin Comitetul Executiv, poate suspenda din functie sau poate rezilia contractul individual de munca ori conventia civila de prestari de servicii, incheiata cu oricine din randul personalului angajat, ori dupa caz, poate rezilia contractele incheiate cu alte persoane fizice sau juridice, in conditiile legii.
(8) Comitetul Executiv lucreaza valabil in prezenta a jumatate plus unu din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
(9) Discutiile si hotararile se consemneaza in registrul de procese-verbale, care se pastreaza la presedinte, procesele-verbale semnandu-se de toti membrii Comitetului Executiv prezenti ( in cazul in care un membru din comitet nu este de acord cu masura propusa, va cere sa se consemneze parerea sa contrara, dar va semna procesul verbal cu obiectiuni, semnatura nu tine loc de acord dat, refuzul semnarii procesului verbal este motiv de inlocuire din functie, constatarea fiind facuta de comisia de cenzori).

ARTICOLUL 13 - Comisia de cenzori
(1) Adunarea generala a asociatiei de proprietari alege dintre membrii asociatiei de proprietari o comisie de cenzori care va verifica legalitatea deciziilor Comitetului Executiv precum si situatia financiar-contabila si va consilia asociatia in ceea ce priveste problemele financiare si statutare.
(2) Numarul membrilor comisiei de cenzori va fi impar, acesta este de 3 membrii si durata mandatului acestora va fi de 3 ani.
(3) Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte din Comitetul Executiv si trebuie sa aiba cunostinte in domeniile financiar-contabil, economic sau juridic. Comisia de cenzori va alege dintre membrii sai un presedinte.
(4) Mandatul membrilor comisiei de cenzori inceteaza inainte de expirarea duratei sale, prin revocare sau in cazul imposibilitatii de a-si continua atributiile.
(5) Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
a) verifica indeplinirea conditiilor statutare privind prezenta si votul in adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
b) verifica executia bugetara, propunerile pentru proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator si propunerile pentru rectificarea bugetului pentru anul in curs;
c) efectueaza controlul preventiv pentru platile cu numerar si urmareste depunerile in contul curent al asociatiei de proprietari ale numerarului ce depaseste plafonul de casa, in cazul in care managementul financiar al asociatiei de proprietari este asigurat de o persoana fizica. Viza de control preventiv se acorda de un membru al comisiei de cenzori;
d) daca managementul financiar este asigurat de o persoana fizica, verifica lunar situatia activ-pasiv intocmita de administrator, cel putin o data pe trimestru gestiunea asociatiei de proprietari, intocmind un proces verbal, stabilirea si incasarea cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, consemnand constatarile intr-un registru de procese verbale, care se pastreaza de presedintele comisiei de cenzori; toate documentele intocmite vor fi afisate la aviziei timp de maxim 30 de zile de la data intocmirii;
e) verifica daca registrele asociatiei de proprietari sunt numerotate, snuruite si inregistrate conform legislatiei, precum si daca indeplinesc conditiile legale necesare desfasurarii corespunzatoare a managementului financiar (rubricile sa fie in conformitate cu legislatia in vigoare);
f) intocmeste, pe baza verificarilor efectuate si prezinta adunarii generale a asociatiei de proprietari rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari, propunand anual descarcarea de gestiune a comitetului executiv si a celui care asigura managementul condominiului;
g) propune spre aprobare adunarii generale a asociatiei de proprietari sau dupa caz, Comitetului Executiv programe, proiecte de programe cu masuri necesare desfasurarii managementului financiar; propune Comitetului Executiv recuperarea in conditiile legii si a prezentului Statut, a restantelor la cotele de intretinere constatate cu ocazia verificarilor efectuate, precum si a pagubelor produse de personalul ce deserveste asociatia de proprietari sau de membri acesteia; recomanda Comitetului Executiv sesizarea instantelor de urmarire penala, cand constata savarsirea unor infractiuni prevazute de legislatia financiar-contabila;
h) in cazul in care managementul financiar se hotaraste a fi asigurat de persoane juridice, comisia de cenzori, prin presedinte sau membri delegati, participa la negocierea contractelor respective, stabilind si modalitatile de exercitare a acestuia.
(6) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate hotari transferarea atributiilor comisiei de cenzori unor persoane fizice sau juridice, asociatii sau agenti economici specializati, pe baza de contract (activitate delegata Comitetului Executiv).

ARTICOLUL 14 - Presedintele
(1) Conducatorul executiv al asociatiei de proprietari este presedintele, acesta este inlocuit de vicepresedinte, care ii va indeplini atributiile, in cazul absentei acestuia sau cand se afla in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile.
(2) Presedintele asociatiei de proprietari are urmatoarele atributii:
a) verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de adunarea generala a asociatiei de proprietari si de Comitetul Executiv, controleaza persoanele care deservesc asociatia de proprietari si propune solutii corespunzatoare pentru indeplinirea sarcinilor acestora; in cazul in care administrarea condominiului este asigurata de persoane juridice, supravegheaza stricta respectare a clauzelor contractuale;
b) reprezinta asociatia de proprietari in incheierea si derularea contractelor si isi asuma obligatii in numele asociatiei; alege un avocat care sa reprezinte asociatia in actiuni in fata instantelor judecatoresti, initiate de asociatie impotriva unui proprietar, membru al asociatiei, care nu si-a indeplinit obligatiile statutare fata de asociatie sau in procesele initiate de unul dintre proprietari, care contesta o decizie a asociatiei;
c) avizeaza ordinea de prioritati din planul lucrarilor de intretinere si reparatii ale partilor si instalatiilor comune ale condominiului;
d) are drept de semnatura asupra conturilor asociatiei de proprietari;
e) primeste cererile si contestatiile de la membrii asociatiei, precum si sesizarile administratorului, pe care le supune dezbaterii Comitetului Executiv;
f) convoaca Comitetul Executiv trimestrial ori de cate ori este nevoie;
g) intocmeste ordinea de zi a sedintei Comitetului Executiv si conduce lucrarile acesteia si adunarii generale;
h) elibereaza adeverintele necesare proprietarilor care isi instraineaza apartamentele, din care sa rezulte daca acestia si-au achitat sau nu au achitat la zi cheltuielile care le revin in cadrul asociatiei de proprietari (se considera achitare la zi, numai daca se achita si suma aproximata de administrator, a facturilor nerepartizate in lista afisata, in situatia in care fondul de rulment nu acopera valoarea aproximata a viitoarei liste);
i) semneaza deciziile de imputare, precum si orice alte acte (cereri, actiuni de chemare in judecata, sesizari, reclamatii si altele asemenea) emise de Comitetul Executiv; intocmeste si semneaza raspunsurile la cererile si contestatiile adresate asociatiei, numai dupa ce au fost semnate de cenzor; semneaza contractele individuale de munca sau conventiile civile de prestari de servicii cu personalul angajat, precum si orice alte contracte incheiate de asociatia de proprietari cu persoane fizice sau juridice;
j) obligatoriu pastreaza si foloseste stampila asociatiei de proprietari.

ARTICOLUL 15 - Contabilul asociatiei de proprietari
Contabilul asociatiei de proprietari raspunde de organizarea si conducerea contabilitatii potrivit legii. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla administratorul va cumula si functia de contabil.

ARTICOLUL 16 - Casierul asociatiei de proprietari
Casierul asociatiei de proprietari raspunde de efectuarea de incasari si plati in numerar, cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiunilor de casa. La asociatiile de proprietari care opteaza pentru conducerea contabilitatii in partida simpla administratorul va cumula si functia de casier.

CAPITOLUL 4
Managementul asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 17
(1) Prin managementul asociatiei de proprietari, managementul condominiului sau administrarea condominiului se intelege managementul de proprietate, administrarea propriu-zisa a condominiului, a instalatiilor si a tuturor elementelor proprietatii comunm si managementul financiar (contabilitate si casierie).
(2) Activitatea de management al condominiului se asigura fie de persoane fizice angajate cu contracte individuale de munca sau conventii civile de prestari de servicii, fie de persoane juridice, prin contracte de administrare, potrivit hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari sau Comitetului Executiv.

ARTICOLUL 18 - Administratorul
(1) Administratorul persoana fizica, poate fi angajat de Comitetul Executiv dintre membrii asociatiei de proprietari sau dintre alte persoane cu cunostinte profesionale ori cu experienta necesara in domeniu, cu respectarea legislatiei (garantii morale si materiale- atestat).
(2) Administratorul persoana fizica, poate fi angajat si pe functia de contabil, daca indeplineste conditiile prevazute in statut si in normele metodologice.
(3) Asociatia de proprietari angajeaza administratorul si contabilul, persoane fizice, pe baza de contract individual de munca sau de conventie civila de prestari de servicii, care prevede drepturile si obligatiile fiecareia dintre parti, stabilite prin negociere.
(4) Pentru reparatii si pentru alte activitati de intretinere administratorul tinand cont de cost, timp de executie si calitate, propune Comitetului Executiv, spre analiza si aprobare, agenti economici care satisfac cerintele in vederea executarii lucrarilor, conform legilor existente.
(5) Durata si valoarea contractului individual de munca si a conventiei civile de prestari de servicii, sarcinile, drepturile si obligatiile se stabilesc prin negocieri intre parti, cu respectarea prevederilor legale.
(6) Administratorul, persoana fizica sau juridica, are urmatoarele atributii principale:
A. Asigura managementul financiar al asociatiei de proprietari prin:
a) gestiunea bunurilor si fondurilor banesti;
b) intocmirea listelor lunare de plata;
c) incasarea, in locuri specifice, a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei de proprietari;
d) efectuarea platilor si incasarilor;
e) sesizarea Comitetului Executiv in vederea somarii restantierilor peste 90 de zile si aplicarea procedurii de recuperare a restantelor, inclusiv a penalizarilor aferente;
f) calcularea si incasarea penalizarilor conform Sistemului propriu de penalizari aprobat de adunarea generala a asociatiei de proprietari;
g) actualizarea, daca este cazul, cu avizul Comitetului Executiv, a fondului de rulment;
h) intocmirea si pastrarea evidentelor contabile si a registrelor asociatiei de proprietari, specifice managementului financiar;
i) prezentarea, la solicitarea Comitetului Executiv sau a comisiei de cenzori, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificari financiar-contabile ale asociatiei de proprietari;
j) verificarea indexului contoarelor de retea aferente asociatiei de proprietari;
k) repartizarea corecta a consumurilor in functie de indexul contoarelor de bloc si al contoarelor individuale, existenta verificarii metrologice si respectarea normelor metodologice de repartizare a consumurilor;
l) verificarea existentei contractelor intre persoanele juridice membre ale asociatiei de proprietari si furnizorii de servicii (apa, gaze, energie electrica si termica, salubrizare si altele asemenea);
m) respectarea altor prevederi privind modul de exercitare a managementului financiar;
B. Asigura managementul de proprietate al asociatiei de proprietari prin:
a) urmarirea comportarii in timp a constructiei pe toata durata contractului; intocmirea fiselor tehnice periodice cu privire la starea cladirii si a instalatiilor acesteia;
b) raspunderea fata de functionalitatea si integritatea elementelor proprietatii comune, fata de mijloacele materiale ale asociatiei de proprietari si de utilizarea in bune conditii a acestora;
c) procurarea mijloacelor materiale necesare pentru intretinerea si reparatiile curente ale elementelor proprietatii comune, raspunderea asupra integritatii acestora;
d) instiintarea Comitetului Executiv si luarea masurilor necesare pentru efectuarea la timp si eficient a lucrarilor de intretinere si reparatii;
e) urmarirea realizarii contractelor cu persoane fizice sau juridice pentru reparatii;
f) supravegherea executiei lucrarilor de reparatii si de intretinere si participarea la receptia lor, consemnand finalizarea acestora, asigurarea efectuarii de plati corespunzatoare stadiului lucrarii;
g) controlul personalului angajat de asociatia de proprietari pentru curatenie, incarcarea si evacuarea gunoiului menajer si alte activitati, cu privire la indeplinirea obligatiilor contractuale si in caz de incalcare a acestora, sesizarea Comitetului Cxecutiv;
h) efectuarea de verificari in vederea inlaturarii defectiunilor aparute la instalatiile de folosinta comuna si a eliminarii pierderilor care determina cresterea nejustificata a cheltuielilor asociatiei de proprietari (pierderi de apa, caldura, electricitate si altele asemenea). Daca se constata defectiuni la instalatiile apartinand proprietatii individuale, se instiinteaza proprietarul respectiv asupra obligatiei de a remedia aceste defectiuni;
i) asigurarea cunoasterii si respectarii regulilor de locuit in condominiu;
C. Indeplineste orice alte obligatii prevazute de legislatia in vigoare.

ARTICOLUL 19 - Venituri si cheltuieli comune, calculul cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
(1) Anul fiscal al asociatiei de proprietari va fi anul calendaristic.
(2) Inainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza Comitetul Executiv va pregati si va prezenta proprietarilor, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, un buget de venituri si cheltuieli anual, suficient pentru a acoperi cheltuielile anticipate ale asociatiei.
(3) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se adopta prin votul majoritatii simple a adunarii generale a asociatiei de proprietari.
(4) Toti proprietarii trebuie sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul pentru cheltuielile comune - cheltuieli repartizate in functie de cota-parte de proprietate indiviza din proprietatea comuna.
(5) Cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari reprezinta suma pe care fiecare proprietar trebuie sa o plateasca lunar.
(6) Cheltuielile lunare ale asociatiei de proprietari sunt repartizate in cheltuieli pe numar de persoane, cheltuieli pe consumuri individuale, cheltuieli pe cota indiviza de proprietate, cheltuieli pe beneficiari, cheltuieli pe consumatori tehnici si cheltuieli de alta natura.
(7) Cotele de contributie se calculeaza in baza facturilor emise de furnizorii de servicii, fondurilor aprobate in adunarea generala a asociatiei de proprietari si a normelor metodologice in domeniu.
(8) Stabilirea cotelor-parti ale asociatiei de proprietari pentru partile comune, se face proportional cu cota-parte din proprietatea comuna aferenta fiecarui proprietar.
(9) Pentru neplata cotelor de contributie prevazute in lista de plata afisata lunar, inclusiv a celor neprevazute, asociatia de proprietari, prin Sistemul propriu de penalizari, impune o penalizare oricarui proprietar care se face vinovat, dupa o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice de la termenul stabilit pentru plata, fara ca suma penalizarilor sa poata depasi suma cotei de intretinere lunare la care s-a aplicat.
(10) Urmarirea de catre asociatia de proprietari a sumelor datorate de proprietarii restantieri se face in baza extrasului din ultima lista de plata. Cheltuielile efectuate in scopul recuperarii datoriilor vor fi suportate de restantierii in cauza.
(11) Sentinta data in favoarea asociatiei de proprietari pentru sumele datorate de oricare proprietar poate fi pusa in aplicare prin orice modalitate permisa de Codul de procedura civila pentru acoperirea datoriilor.

CAPITOLUL 5
Obligatiile proprietarilor

ARTICOLUL 20
Fiecare proprietar este obligat sa isi mentina proprietatea imobiliara si cota-parte de proprietate comuna indiviza aferenta acesteia in buna stare si este raspunzator de daunele provocate din cauza neindeplinirii acestei obligatii.

ARTICOLUL 21
Proprietarii de apartamente sunt obligati sa plateasca cotele de intretinere obisnuite sau speciale catre asociatia de proprietari, pentru a se putea acoperi toate cheltuielile comune ale cladirii.

ARTICOLUL 22
Proprietarii din condominiu, indiferent daca fac parte sau nu din asociatia de proprietari, sunt obligati:
a) sa plateasca in avans cota ce le revine din bugetul de venituri si cheltuieli al asociatiei de proprietari;
b) sa anunte in scris persoanelor care locuiesc temporar, venite in vizita, sau care presteaza activitati gospodaresti in timpul zilei, de minimum 15 zile pe luna, conform prevederilor legale;
c) sa semnaleze in timp util orice problema care apare la instalatiile de folosinta comuna;
d) sa respecte regulamentul intern al asociatiei de proprietari cu privire la normele de convietuire sociala in cadrul condominiului, sa anunte Comitetul Executiv al asociatiei de proprietari despre intentia de a schimba destinatia proprietatii individuale, cerand acordul in scris vecinilor direct afectati, precum si Comitetului Executiv si sa prezinte in copie, toate documentele necesare desfasurarii activitatilor propuse (contracte, avize si altele asemenea), in termen de 30 de zile lucratoare de la obtinerea acordului;
e) sa nu schimbe aspectul proprietatii comune fara acceptul scris al vecinilor direct afectati si al Comitetului Executiv al asociatiei de proprietari, ocazie cu care va fi modificat Acordul de asociere, modificandu-se cota indiviza;
f) sa accepte accesul in spatiul sau a persoanei care se ocupa de citirea indexurilor contoarelor in ziua stabilita (se va verifica indexurile, starea sigiliilor, precum si eventuale pierderi la vasul de la WC sau robineti, care determina incarcarea facturilor), si cu un preaviz de 15 zile, al unui reprezentant al asociatiei de proprietari, atunci cand este necesar sa se repare sau sa se inlocuiasca elemente din proprietatea comuna (coloane de alimentare cu apa, canalizare, ape pluviale, energie termica, antena colectiva, intalatie de telefonie fixa, instalatie de aerisire, etc), la care se poate avea acces numai prin spatiul respectiv. In cazul in care un proprietar nu se asigura citirea indexurilor se va trece media pe ultimele 6 luni. Daca dupa 3 luni nu se asigura citirea se va trece un consum pausal (10 mc apa rece si 5 mc apa calda); Dupa asigurarea citirii comitetul va reglementa situatia in baza indexurilor;
Reprezentantul asociatiei de proprietari va fi insotit de persoana care va repara defectiunea si de cel putin un martor din cadrul asociatiei de proprietari. Fac exceptie cazurile de maxima urgenta (inundatii, incendii, explozii), cand nu este necesar nici un preaviz;
g) in conditii de neparticipare la luarea deciziilor si la desfasurarea activitatilor in cadrul asociatiei de proprietari, sa nu aduca prejudicii morale membrilor din administratie sau celorlalti proprietari; .

ARTICOLUL 23
Proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte statutul asociatiei de proprietari;
b) sa se supuna hotararilor adunarii generale a asociatiei de proprietari;
c) sa participe la adunarile generale ale asociatiei de proprietari;
d) sa respecte orice angajament facut fata de asociatia de proprietari;
e) sa nu aduca prejudicii materiale asociatiei de proprietari;
f) sa participe, atunci cand este solicitat, la actiuni deosebite, de maxima urgenta, corespunzatoare scopurilor asociatiei de proprietari;
g) sa se conformeze obligatiilor proprietarilor din condominiu, prevazute la art. 23.

ARTICOLUL 24
Daca proprietarul unui apartament sau orice alta persoana care actioneaza in numele sau provoaca daune oricarei parti din proprietatea comuna sau altei proprietati individuale, trebuie sa realizeze reparatiile necesare ori sa plateasca cheltuielile pentru lucrarile de reparatii.

ARTICOLUL 25
In cazul apartamentelor cu mai mult de un proprietar, relatiile de coproprietate dintre proprietari vor fi reglementate in conformitate cu prevederile Codului civil.

ARTICOLUL 26
(1) Zidurile dintre apartamentele alaturate, care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului, pot fi reamplasate, prin acord intre proprietarii apartamentelor respective si cu instiintarea asociatiei de proprietari, in conditiile legii.
(2) Zidurile dintre apartamente si proprietatea comuna, care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului, pot fi reamplasate numai prin amendarea acordului de asociere, solicitantul mai intai cere acordul vecinilor cu care au pereti comuni, dupa care acordul comitetului.

ARTICOLUL 27
Daca unul dintre proprietari impiedica cu buna stiinta si sub orice forma, folosirea normala a cladirii, creand prejudicii celorlalti proprietari, dupa caz, masurile pentru folosirea normala a imobilului se vor hotari pe cale judecatoreasca, la solicitarea asociatiei de proprietari.

ARTICOLUL 28
Fiecare proprietar, chirias sau ocupant al unui apartament are obligatia sa se conformeze regulilor prezentului statut, precum si regulilor, regulamentelor, hotararilor si rezolutiilor adoptate legal de asociatia de proprietari.

CAPITOLUL 6
Drepturile proprietarilor

ARTICOLUL 29
Fiecare proprietar, indiferent daca face parte sau nu din asociatia de proprietari, are dreptul de a folosi proprietatea comuna din condominiu in conditiile stabilite de lege, de regulamente ale autoritatilor in drept, dar nici un proprietar nu poate folosi aceasta proprietate astfel incat sa lezeze drepturile sau interesele oricarui alt proprietar al acesteia, inclusiv cele stabilite prin prezentul statut.

ARTICOLUL 30
Fiecare proprietar poate folosi, poate ipoteca sau poate instraina, in deplina libertate, proprietatea imobiliara pe care o detine in cadrul condominiului cu respectarea legislatiei in vigoare.

ARTICOLUL 31
Membrii asociatiei de proprietari au si urmatoarele drepturi:
a) sa participe cu vot deliberativ la adunarea generala a asociatiei de proprietari, sa aleaga si sa fie alesi in structura organizatorica a asociatiei. Pentru a beneficia de acest drept, persoana in cauza trebuie sa posede capacitate juridica deplina. Minorii si persoanele puse sub interdictie nu pot fi alesi in organele de conducere sau de control ale asociatiei de proprietari; Poate ocupa o functie in administratia blocului, o ruda de gradul I a proprietarului, numai cu o imputernicire scrisa;
b) sa solicite si sa primeasca, ori de cate ori este necesar si motivat, explicatii cu privire la calculul cotei de contributie afisat pe lista de plata si sa conteste, in scris, la Comitetul Executiv al asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei, cuantumul stabilit al acestei cote, iar in cazul in care contestatia a fost respinsa, sa se adreseze adunarii generale; contestatia nu suspenda plata contributiei, dar determina, in cazul aprobarii, aplicarea unei proceduri de reglementare ulterioara, in cadrul Comitetului Executiv sau al adunarii generale a asociatiei de proprietari; Se va reface lista de plata numai daca diferenta calculata este mai mare de 10%, in caz contrar diferentele in plus sau minus vor fi trecute in lista urmatoare; Comisia de cenzori va intocmi un proces verbal in baza notei explicative date de persoana care a intocmit lista de plata;
c) daca o decizie a asociatiei de proprietari este contrara statutului, acordului de asociere, legilor sau este de natura sa produca daune considerabile unei minoritati a proprietarilor, orice proprietar poate actiona in justitie valabilitatea respectivei decizii, in termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia;
d) sa solicite, in baza unei cereri depuse in primele 10 zile ale lunii pentru care se face aceasta, catre presedintele asociatiei de proprietari, diminuarea temporara a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei, daca lipsa din apartament este de cel putin 15 zile calendaristice;
e) sa puna intrebari si sa solicite explicatii Comitetului Executiv, referitoare la activitatea asociatiei de proprietari;
f) sa beneficieze, cand este cazul, de toate facilitatile rezultate in urma activitatilor desfasurate de asociatia de proprietari, in functie de cota-parte de proprietate si de gradul de implicare;
g) sa participe la activitatile lucrative ale asociatiei, benevol, in functie de capacitatile profesionale;
h) sa beneficieze de garantii morale si materiale, stabilite de adunarea generala a asociatiei de proprietari, pentru initiative personale, finalizate, in folosul asociatiei de proprietari;
i) sa prezinte in scris, spre rezolvare, probleme specifice asociatiei de proprietari sau probleme deosebite, care nu au putut fi solutionate pe cale obisnuita si sa participe activ la actiunea de solutionare.

CAPITOLUL 7
Dizolvarea asociatiei de proprietari

ARTICOLUL 32
Asociatia de proprietari se va dizolva in situatia in care numarul proprietarilor condominiului scade sub 3 sau cu acordul tuturor proprietarilor ori al reprezentantilor acestora, in conditii de maxima urgenta, cand situatia sau cand starea condominiului o impune.

ARTICOLUL 33
Asociatia de proprietari se va putea dizolva si in urmatoarele cazuri:
a) cand scopul pentru care a fost legal infiintata nu se indeplineste;
b) prin hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor asociati.

ARTICOLUL 34
In momentul dizolvarii patrimoniul asociatiei de proprietari, respectiv veniturile provenite din preluarea sau din lichidarea bunurilor asociatiei, acesta va fi distribuit proprietarilor proportional cu cotele-parti din proprietatea comuna sau daca este cazul, dupa cota de participare a proprietarilor la constituirea bunurilor asociatiei.

ARTICOLUL 35
Dizolvarea asociatiei de proprietari va fi anuntata la judecatoria sau administratia financiara unde aceasta a fost inregistrata.

CAPITOLUL 8
Dispozitii finale

ARTICOLUL 36
(1) Activitatea asociatiei de proprietari se desfasoara si cu respectarea metodologiei de incheiere, de executare si incetare a raporturilor de munca, de conducere a evidentei, de efectuare a operatiunilor de disciplina financiara si de casa, precum si de verificare financiar-contabila, stabilite de ministerele de resort si consiliile locale ale municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Arhivarea documentelor si a registrelor asociatiei de proprietari se face conform prevederilor legale si va fi tinuta in locul stabilit, respectiv administratia blocului situata pe scara blocului intre etajele 3 si 4 sau in lipsa spatiului la anexa de la etajul 8, avand acces continuu presedintele comitetului, al comisiei de cenzori si administratorul. Se arhiveaza documentele ce au peste un an de la emitere.

ARTICOLUL 37
Daca toti proprietarii, membri ai asociatiei, sunt abonati individuali, pe baza de contract, ai furnizorilor de servicii, asociatia de proprietari este degrevata de atributiile avute pana la data respectiva, cu referire la calculul si incasarea cotelor de contributie, precum si la plata facturilor aferente.

ARTICOLUL 38
Pentru obtinerea de venituri necesare desfasurarii activitatilor sale, asociatia de proprietari poate desfasura activitati lucrative, in conditiile legii.

ARTICOLUL 39
(1) Consiliile locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judetene, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, vor organiza exercitarea controlului financiar-contabil si gestionar asupra activitatii asociatiei de proprietari, la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociatiei de proprietari.
(2) In acest scop asociatia de proprietari este obligata sa puna la dispozitie autoritatilor prevazute la alineatul precedent, situatia activ-pasiv la sase luni, conform legislatiei in vigoare, precum si registrele, actele asociatiei si toate informatiile considerate utile de acestea. Semestrial se va afisa la avizier situatia penalizarilor incasate, precum si modul de cheltuire a acestora.
(3) In situatia in care se constata fraude sau lipsuri in gestiune, vor fi sesizate organele de cercetare, iar Comitetul Executiv al asociatiei de proprietari va fi indrumat sa foloseasca caile legale pentru recuperarea prejudiciului si pentru a actiona in justitie impotriva celui care se face vinovat.

ARTICOLUL 40
Organizarea si conducerea contabilitatii asociatiei de proprietari se face potrivit legii.

ARTICOLUL 41
In cazul decesului unuia dintre asociati, activitatea asociatiei de proprietari va putea continua cu succesorii testamentari sau legali, dupa caz.

ARTICOLUL 42
(1) Solutionarea litigiilor dintre asociatia de proprietari si terte persoane fizice sau juridice romane este de competenta instantelor judecatoresti romane.
(2) Litigiile asociatiei de proprietari cu persoane fizice sau juridice straine sunt de competenta organelor judecatoresti prevazute in legislatia romana.

ARTICOLUL 43
(1) Pentru recuperarea banilor datorati si a dobanzii aferente, asociatia de proprietari ii va putea chema in justitie pe proprietarii care nu isi achita cotele de intretinere datorate mai mult de 90 de zile , Comitetul Executiv va alege un avocat care sa reprezinte asociatia in cazul unui proces.
(2) Executarea accestor hotarari judecatoresti se va face conform Codului de procedura civila.

ARTICOLUL 44
Prezentul statut a fost intocmit in doua exemplare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu